Čeština (Česká republika)
Vyučování Evropský referenční rámec

Společný evropský referenční rámec pro jazyky
(SERR / CEFR)

>

Stupně jazykových znalostí od A1 do C2

Nezávisle na roční době a Vámi zvoleném termínu kurzu francouzštiny Vám naše jazyková škola ve Francii nabídne kurz, který bude přesně odpovídat Vašim požadavkům.


Společný evropský referenční rámec pro  jazyky má dva hlavní cíle - především je to sladit pedagogické metody a vytvořit tak společný základ pro výuku jazyka, zároveň je tento rámec prostředkem k ohodnocení vlastních jazykových znalostí na přesné a explikativní stupnici.

Úroveň A1/A2: základní. Omezené znalosti francouzštiny
Úroveň B1/B2: středně pokročilý. Rozmanité znalosti francouzštiny
Úroveň C1: pokročilý. Dobré znalosti francouzštiny
Úroveň C2: zkušený uživatel jazyka, vynikající znalosti francouzštiny

Kromě těchto jazykových úrovní Vám škola Azurlingua nabízí:
A0: úplný začátečník. Žádné znalosti francouzštiny.

Jaká je Vaše úroveň francouzštiny?
Přibližný odhad Vaší jazykové úrovně získáte vyplněním Online testu francouzštiny , který byl připraven naším týmem profesorů.

Komunikační cíle kurzů

logo europeNaše kurzy francouzštiny se řídí stupnicí shodující se se společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, který zahrnuje popis komunikačních cílů (poslech, ústní interakce, samostatný ústní projev, čtení a písemný projev) podle jazykové kompetence (začátečník, mírně pokročilý, středně pokročilý, velmi pokročilý, zkušený uživatel jazyka)... Cílem této klasifikace je dovolit Vám zhodnotit vlastní pokrok v každém stupni učení jazyka a zároveň v každém momentě Vašeho života.Společný evropský referenční rámec pro  jazyky (SERR / CEFR)


POSLECH
ČETBA
ÚSTNÍ INTERAKCE
SAMOSTATNÝ ÚSTNÍ PROJEV
PÍSEMNÝ PROJEV

A1
Rozumím známým slovům a zcela základním frázím.
Rozumím známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech nebo v katalozích.
Umím se jednoduchým způsobem domluvit, je-li můj partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď nebo ji přeformulovat a pomoci mi formulovat, co se snažím říci. Umím klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají mých základních potřeb, nebo jde-li o věci, jež jsou mi důvěrně známé.
Umím jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žiji, a lidi, které znám.  Umím napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umím vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, například své jméno, státní příslušnost a adresu při přihlašování v hotelu.
A2-1 Rozumím číslům, frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se mě bezprostředně týkají. Dokážu pochopit smysl krátkých jasných jednoduchých zpráv a hlášení.
Rozumím krátkým psaným textům, se kterými jsem se již předtím setkal(a). Rozumím krátkým jednoduchým osobním dopisům a textům ke známému tématu.
Umím komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech (krátká setkání, nákupy, prosba o informaci), aniž by druhý měl problém mi porozumět.
Umím jednoduchým způsobem představit sám sebe i svou rodinu a přátele (totožnost, práce, zájmy, bydliště...).

Umím ve 2 či 3 větách napsat jednoduchou ústní poznámku.
A2-1 Dokáži pochopit smysl jednoduchých sdělení, která jsem předtím nikdy neslyšel, týkají se však mě známého tématu. Rozumím jednoduchým a stručným pracovním příkazům. Rozumím číslům vysloveným ve větě.

Umím číst krátké jednoduché texty s jednoduchou strukturou a jen málo neznámými slovíčky. Umím vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech či v textech týkajících se mě známých témat.
V krátkém rozhovoru dokáži klást otázky a odpovídat na otázky ohledně mě známých témat, pokud to nevyžaduje dlouhé úvahy či zaujetí osobního stanoviska.
Dokáži v několika větách jednoduchým způsobem popsat svou osobní situaci a shrnout nejdůležitější informace o sobě ve vztahu s tématem rozhovoru (záliby, vzdělání...).
Za použití pomůcek či slovníku umím napsat krátké jednoduché poznámky či zprávy, abych sdělil informaci. I přes několik jazykových chyb je smysl sdělení jasný.

A2-3 Rozumím hlavním myšlenkám v rozhovorech o mě známém tématu. V krátkém vyprávění rozumím jednoduchým větám a rozeznávám slova či sousloví, která naznačují gramatické změny či nejběžnější vztahy mezi větami a souslovími.
Rozumím základním informacím v textu či v jednoduché krátké zprávě týkající se mě známému tématu. Ve vyprávění rozeznám logické spojky a základní chronologii. V jednoduché každodenní situaci jsem po předchozí přípravě schopen  komunikace - jednoduché a přímé výměny informací týkajících se mě známých aktivit či témat. Během této rozmluvy dělám jen málo jazykových chyb, kvůli kterým by mě bylo těžké porozumět.
V několika větách umím jednoduchým způsobem popsat nedávné zážitky či zkušenosti (stáž, zaměstnání...).
Umím napsat osobní dopis, abych se představil(a), poděkoval(a) či abych napsala sám/sama o sobě. Umím odpovědět na otázku krátkou poznámkou či zprávou. 
Je však stále třeba několikrát po sobě text přečíst a opravit chyby, které ztěžují porozumění.
B1-1 Rozumím základní struktuře krátkého vyprávění a dokáži si s tímto vyprávěním spojit osoby a místa. V jakémkoli audio dokumentu stejné obtížnosti rozumím  základním informacím.
Rozeznám strukturu jednoduchého a ne příliš dlouhého textu či dopisu. Rozumím základním událostem a myšlenkám obsaženým v textu nebo v dopisu týkajícího se mě známého tématu.
Dokáži se zúčastnit konverzace skládající se z jednak krátké výměny běžných informací a také výměny informací o vlastní osobní situaci
(rodina, zájmy, práce, studium), dále i o jednoduchých informacích týkajících se známého tématu.
Umím souvislým způsobem, v několika jednoduchých větách popsat zkušenost či událost, nebo vyjádřit názor.

Umím napsat jednoduchý souvislý text na známé téma. Umím napsat osobní dopis. Při opětovném pročítání mnou napsaného textu dokáži rozeznat a opravit velké jazykové chyby.

B1-2 V rozhovoru dlouhém méně než  2 minuty rozumím stanovisku jednotlivých účastníků rozhovoru, když se vyjadřují jasně o známém tématu. V informativním dokumentu rozeznávám specifické informace a rozumím jim. V delším vyprávění rozumím struktuře událostí, pokud se týkají mě známého tématu.
V jakémkoliv krátkém textu či dopisu napsaném ve standardním jazyce rozumím základním všeobecným informacím týkajícím se odborného, mě osobně či obecně známého tématu.
Bez velkých obtíží se účastním konverzace a nečiní mi velké potíže, když účastníci konverzace začnou mluvit na pro mě nové téma. Je stále třeba hledat slovíčka či požádat druhého účastníka rozhovoru o pomoc.
Umím stručně vysvětlit a odůvodnit své názory či plány, má řeč je souvislá.

Umím popsat události, podat zprávu o stáži či o zkušenosti a popsat vlastní dojmy v textu delším než 10 řádků, aniž bych příliš často užíval slovník.
B1-3 Rozumím podrobnostem ve vyprávění delším než 2 minuty, které se týká známého tématu.
Rozumím odborné informaci o výrobcích či o službách. Rozumím argumentům předloženým různými účastníky rozhovoru, pokud jsou tyto argumenty jasně formulovány.

Rozumím základní informaci v jakémkoli textu či dopisu, který není delší než 40 řádků, je napsaný standardní francouzštinou a týká se známého odborného či mnou studovaného tématu. Dokáži komunikovat ve většině situací, které se mohou přihodit při cestě po frankofonní zemi. Bez přípravy se mohu zúčastnit konverzace na obecně známé či mě blízké téma, které se týká každodenního života.
Dokáži vyprávět zápletku filmu (či románu atp.) a logicky a posloupně popsat jednotlivé reakce.


Dokáži bez obtíží napsat osobní dopis nebo jednoduchý souvislý text na známé téma, přičemž nedělám příliš jazykových chyb, které by vadily porozumění tohoto textu.

B2
Dokáži sledovat delší úvahu a argumentaci na známé téma. Rozumím většině článků, televizních programů a filmů, pokud jsou ve standardním jazyce.
Čtu články a zprávy o akutálních otázkách, ve kterých autoři zaujímají vlastní názor či úhel pohledu. Rozumím textu současné prózy.

Komunikuji s jistou spontánností a nenuceností, které umožňují normální rozhovor s rodilým mluvčím.
Dokážu se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat, která se vztahují k oblasti mého zájmu. Umím vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám a uvést výhody a nevýhody různých řešení.
Umím napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících s mými zájmy. Umím napsat pojednání nebo zprávy, předávat informace, obhajovat nebo vyvracet určitý názor. V dopise dovedu zdůraznit, čím jsou pro mě události a zážitky osobně důležité.
C1
Rozumím delším promluvám a rozhovorům. Bez větší námahy rozumím televizním programům a filmům.
Rozumím dlouhým složitým textům, a to jak faktografickým, tak beletristickým a jsem schopen/ schopna ocenit rozdíly v jejich stylu. Rozumím odborným článkům a delším technickým instrukcím.
Umím se vyjadřovat plynule a pohotově bez příliš zjevného hledání výrazů. Umím používat jazyk pružně a efektivně pro společenské a pracovní účely. Umím přesně formulovat své myšlenky a názory a vhodně navazovat na příspěvky ostatních mluvčích.
Umím jasně a podrobně popsat složitá témata, rozšiřovat je o témata vedlejší, rozvíjet konkrétní body a zakončit svou řeč vhodným závěrem.
Umím se jasně vyjádřit, dobře uspořádat text a podrobně vysvětlit svá stanoviska. Umím psát podrobné dopisy, pojednání nebo zprávy o složitých tématech a zdůraznit to, co považuji za nejdůležitější. Umím zvolit styl textu podle toho, jakému typu čtenáře je určen.
C2
Bez potíží rozumím mluvenému projevu, a to i mluví-li mluvčí rychle.

Snadno čtu všechny formy písemného projevu, včetně abstraktních textů náročných svou stavbou i jazykem, jako jsou např. příručky, odborné články a krásná literatura.

Dokážu se zapojit do jakékoli konverzace nebo diskuse. Znám dobře idiomatické a hovorové výrazy. Umím přesně sdělovat jemnější významové odstíny.Umím podat jasný plynulý popis nebo zdůvodnění stylem vhodným pro daný kontext a opírajícím se o efektivní logickou strukturu, která pomáhá posluchači všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je.
Umím napsat jasný plynulý text vhodným stylem.  a vystavět text logicky tak, aby pomáhal čtenáři všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je. Umím psát resumé a recenze odborných nebo literárních prací.


Společný evropský referenční rámec pro  jazyky má dva hlavní cíle - především je to sladit pedagogické metody vycházející ze stejného základu požadavků na studenta, zároveň je tento rámec prostředkem k ohodnocení vlastních jazykových znalostí na přesné a explikativní stupnici.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky byl vytvořen Radou Evropy a vydán ve třiceti jazycích. Tento nezbytný nástroj umožňuje určit si cíle v procesu učení a výuky jazyka a vybrat si různé prostředky k jeho dosažení. Je tak dalším krokem v souboru opatření pro určení vlastních jazykových znalostí.
Také podává co nejkompletnější obrázek o tom, co se studenti potřebují naučit, aby mohli efektivně komunikovat v cizím jazyce (jazyková způsobilost), a jaké znalosti a schopnosti musí studenti ovládat, aby své znalosti mohli prakticky využívat.

Tento společný nástroj byl vytvořen proto, aby se překonaly překážky v komunikaci způsobené rozdíly ve výukových systémech a zjednodušilo se srovnávání hodnocení jazykových znalostí na mezinárodní úrovni.

Je určen všem, kterých se týká výuka či učení jazyka a/nebo vyhodnocování jazykových znalostí: vývojáři programů, vyučující, lektoři, studenti...
 
CEFR tedy určilo 3 typy uživatelů/studentů, kteří vykonávají úkoly v různých oblastech sociálního života.
 
Základní uživatel: Úroveň A1 a A2
Nezávislý uživatel: Úroveň B1 a B2
Zkušený uživatel: Úroveň C1 a C2
 
(Zveme Vás k prostudování celého dokumentu "CEFR - jazyky: naučit se, vyučovat, vyhodnotit")Ve stručnosti

Elektrické zásuvky ve Francii jsou často odlišné než v jiných zemích. Zásuvky v České republice jsou však s těmi francouzskými totožné, proto s sebou do Francie nemusíte vozit adaptér. 

 

Les bonnes raisons de venir à Azurlingua...


Des sessions pour vrais débutants


Un label qualité reconnu par le gouvernement français.


Des tarifs et des offres "sur mesure" qui correspondent à vos attentes.


Une reconnaissance institutionnelle (partenariats universités).

11 niveaux de français,  Azurlingua vous propose une pédagogie sur mesure !


NEW : Vous avez la possibilité de payer en 2,3 ou 4 fois sans frais.


Et d'autres encore
 
 

ü  11 niveaux de français,  Azurlingua vous propose une pédagogie sur mesure !

image image image

Připojte se k nám na Facebooku !

 
Réseaux sociaux

Recommandez-nous sur Facebook !Vous avez aimé cette page ?
Alors aidez nous à la rendre populaire !


Azurlingua

Cours Professeurs

Stages pédagogiques

formation pour Professeurs

formations pour professeurs

Programme Exécutif

Pratiquez le français des Affaires!

programme executive

Programme éxecutif pour Adultes


Záměrem tohoto blogu je objevit francouzštinu poznáním francouzské historie, hudby a kultury. 


Nous sommes membres
soufflecampus francecsnfla

Ils nous font confiance

centre d'examen SELFEE